Lovgivningen for studenterkørsel (eksamenskørsel)

Her kan man fordybe sig i bekendtgørelserne som omfatter studentervogne og studenterkørsel

Anvendelsesområde

§1.Vare- og lastbiler samt traktorvogntog, der anvendes til studenterkørsel, optog mv., skal forinden kørslen være forevist for Statens Bilinspektion og godkendt efter retningslinierne i §2. Denne godkendelse er fritaget for betaling.

Stk.2.Tilladelser til kørsel omfattet af stk.1 udstedes af politiet, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om studenterkørsel, optog mv.

Syn og godkendelse

§2.De i §1 nævnte køretøjer skal godkendes efter følgende retningslinier:

1) Vare- og lastbiler samt traktorpåhængsvogne skal være forsynet med solidt fastgjorte sider og for- og bagsmæk, som har en højde på mindst 120 cm målt fra ladets bund. Vandrette åbninger i sider samt for- og bagsmæk må ikke overstige 25 cm, idet dog afstanden mellem ladbund samt for- og bagsmæk og sidernes underkant ikke må overstige 5 cm.

2) Køretøjets lad skal være forsynet med solide siddepladser til alle passagerer. Siddepladserne skal være forsvarligt fastgjorte. Der må ikke anvendes halmballer eller lignende særligt brændbart materiale som siddepladser.

3) Hvis køretøjet skal benyttes til befordring af person i kørestol, skal køretøjet være forsynet med beslag til fastholdelse af kørestolen. Kørestolsbeslag skal være solidt fastgjort til køretøjet.

4) Antallet af passagerer, der tillades befordret på ladet, fastsættes af Statens Bilinspektion og påføres tilladelsen. Ved fastsættelsen heraf kan lægges til grund, at bredden af siddepladsen for hver passager bør være mindst 450 mm. I dette mål kan medregnes op til 35 mm fri plads på hver side af selve siddepladsen. Endvidere medregnes eventuelle pladser, der er indrettet til anbringelse og fastgørelse af kørestole.

5) Der skal forefindes mindst én solid trappe til af- og påstigning.

6) Læssebagsmæk må ikke anvendes til af- og påstigning, og skal være effektivt sikret imod utilsigtet anvendelse. Læssebagsmæk må dog anvendes til bevægelseshæmmede personer efter reglerne i bilag 1.

7) Køretøjer med tippelad skal under kørslen være sikret imod anvendelse af tippeladet.

8) Der skal under kørslen medbringes mindst én ildslukker, der skal være anbragt på et hensigtsmæssigt og for føreren let tilgængeligt sted. Ildslukkeren skal være godkendt og mærket i henhold til dansk standard DS 2120 eller dansk standard DS/EN 3. Ildslukkeren skal endvidere være godkendt og mærket i mindst klasse 5 A, 34 B, dog mindst klasse 13 A, 89 B for køretøj, som er indrettet til befordring af mere end 19 personer. Endvidere skal der medbringes forbindingskasse.

9) Køretøjets lad/kasse skal være indrettet således, at passagererne ved egen hjælp kan forlade køretøjet i en nødsituation.

10) Traktorpåhængsvogn skal være forsynet med mindst 2 aksler og styretøj.

Stk.2.Når et køretøj anvendes til studenterkørsel, optog mv. må der ikke foretages ændringer af indretning eller udstyr i forhold til det, der er godkendt i henhold til denne bekendtgørelse.

Ikrafttrædelse

§3.Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2004.

Stk.2.Færdselsstyrelsens cirkulæreskrivelse af 12. januar 1995 om ”studenterkørsel” ophæves, jf. dog stk.3.

Stk.3.Godkendelse af køretøjer omfattet af §1, hvor ansøgning om tilladelse til kørsel efter Justitsministeriets bekendtgørelse om studenterkørsel, optog mv. er indgivet til Justitsministeriet eller politiet inden den 1. juni 2004, behandles efter de hidtidige regler.

Færdselsstyrelsen, den 18. maj 2004

Carsten Falk Hansen

Gældende BEK nr 494 af 27/05/2016 – Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

I medfør af § 83, § 118, stk. 8, og § 134 b, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 736 af 25. juni 2014 og lov nr. 154 af 18. februar 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1.Bekendtgørelsen finder anvendelse ved befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med kørsler efter en afsluttende eksamen af en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed (eksamenskørsel).

Stk. 2.Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse ved befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med kørsler ved karnevalsoptog, byfester, 1. maj-optog o.l., samt ved personbefordring med sættevogn ved særlig lav hastighed som led i parader (optogskørsel).

Eksamenskørsel

§ 7.Eksamenskørsel, jf. § 1, stk. 1, må kun finde sted, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1)køretøjet skal senest 1 år før kørslen gennemføres være synet og godkendt af en synsvirksomhed,

2)køretøjets indretning skal senest 1 år før kørslen gennemføres være godkendt af en synsvirksomhed i medfør af bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv.,

3)der må ikke på tidspunktet for eksamenskørslen være foretaget ændringer af køretøjets indretning eller udstyr i forhold til godkendelsen i medfør af bekendtgørelse om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv., jf. stk. 1, nr. 2,

4)ejeren af køretøjet skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de personer, som befordres under eksamenskørslen,

5)under kørslen må der ikke befordres flere passagerer, end køretøjet af en synsvirksomhed er godkendt til, og

6)eksamenskørslen må ikke foregå på motorvej eller motortrafikvej.

Stk. 2.Fører af traktorvogntog, som udfører eksamenskørsel, skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil).

Stk. 3.De til enhver tid gældende hastighedsbegrænsninger skal følges. Ved kørsel på andre veje end motorveje og motortrafikveje må hastigheden dog ikke overstige 40 km i timen i tættere bebygget område og 60 km i timen uden for tættere bebygget område.

§ 8.Under kørslen skal føreren medbringe dokumentation for, at betingelserne i § 7, stk. 1, nr. 1-2, og nr. 4, er opfyldt.

Klageadgang

§ 9.Politiets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Færdselsstyrelsen.

Stk. 2.Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf

§ 10.Med bøde straffes den, der overtræder § 2, § 5, stk. 2, og §§ 7-8.

Stk. 2.På samme måde straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, den, der tilsidesætter vilkår for en tilladelse meddelt efter denne bekendtgørelse.

Ikrafttrædelse

§ 11.Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2016.

Stk. 2.Bekendtgørelse nr. 372 af 18. maj 2004 om studenterkørsel, optog mv. ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3.Tilladelser, som er udstedt inden den 31. maj 2016 i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 18. maj 2004 om studenterkørsel, optog mv., er fortsat gældende, og kørsel omfattet af tilladelsen kan foretages i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 372 af 18. maj 2004 om studenterkørsel, optog mv.

Stk. 4.Ansøgninger om tilladelse tileksamenskørsel, som er indgivet til politiet senest den 31. maj 2016, men ikke færdigbehandlet, behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Transport- og Bygningsministeriet, den 27. maj 2016

Hans Christian Schmidt

Regler og vejledning om køre- og hviletid og arbejdstid

Scroll to Top